תקנון חברת "דוקטור– רייט" (הסכם התקשרות)

התקנון שלהלן מנוסח, מטעמי נוחות, בלשון זכר, אך הוא מופנה לגברים ונשים כאחד.
כל התכנים המופיעים באתר "דוקטור – רייט", לרבות תקנון ההתקשרות הנוכחי, עיצוב האתר, כללי כתיבת סמינר או כל תוכן אחר, מוגנים בחוקי זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני. אין להעתיק, להפיץ או למסור לגורם אחר תכנים המופיעים באתר זה, או חלק מהם.
"דוקטור רייט" (תיקרא להלן- "החברה" מטעמי נוחות וקיצור) הינו גורם מקשר ומתווך בין לקוחות המבקשים סיוע אקדמי בתשלום לבין כותבי תוכן. החברה אחראית על יצירת הקשר בין הלקוחות לבין כותבי התוכן, מבצעת בקרה על התשלום מצד הלקוח לחברה ולכותבי התוכן, וכן, מבצעת בקרה על העברת העבודה מכותבי התוכן אל הלקוחות.
מחיר עבודת העזר האקדמית ו/או עבודת העזר האקדמית לדוגמא שהזמין הלקוח (להלן, " עבודת העזר"), ולשמה נוצרה ההתקשרות בין החברה לבין הלקוח, יסוכם בין הצדדים ויכלול בתוכו הן את התשלום לכותבי התוכן והן את דמי התיווך עבור החברה.
כותבי התוכן באתר מתחייבים למסור ללקוחות עבודות עזר מקוריות בלבד לדוגמא בהתאם להנחיות שקיבלו מהלקוח.
התשלום מצד הלקוח עבור עבודת העזר שהזמין מתבצע בשני שלבים. שלב ראשון – מועד התשלום הראשון יתבצע במעמד סיכום העסקה בכתב, בדוא"ל או בפקס. במעמד זה יעביר הלקוח לחברה מקדמה בסכום שייקבע על ידי החברה ויוסכם בין שני הצדדים. שלב שני – במועד שיחול לאחר מסירת הודעה ללקוח על כך שעבודת העזר שהזמין מוכנה. תשלום זה יועבר ישירות לכותב התוכן, כפי שיימסר ללקוח על ידי החברה, ויובהר כי על הלקוח להעביר את התשלום לכותב התוכן עד לא יאוחר מ 7 ימי עסקים ממועד ההודעה. יובהר כי עבודת העזר תועבר ללקוח רק לאחר שכותב התוכן יאשר לחברה כי התשלום מצד הלקוח התקבל ונפרע. בנוסף, יובהר כי בכל הנוגע לתשלום המבוצע על ידי הלקוח לכותבי התוכן, החברה לא תישא בכל תשלום מס כזה או אחר, לרבות מע"מ ולא תהיה אחראית לתשלום מס כזה, אשר מוטל על כותב התוכן בלבד.
כל עבודת עזר ו/או עבודה לדוגמא ו/או מסמך שנמסר על ידי החברה ללקוח נועד לשימוש הלקוח בלבד. יובהר כי עבודת העזר ו/או העבודה לדוגמא הנמסרים ללקוח נועדו לסייע לו לעמוד בכוחות עצמו בביצוע מטלותיו וכי באחריות הלקוח להיעזר בעבודת העזר באופן סביר ותוך יצירת עבודה מקורית משלו אשר אחד ממקורותיה הביבליוגרפיים היא עבודת העזר. על הלקוח נאסר להשתמש בעבודת העזר ו/או בעבודה לדוגמא ו/או במסמכים שיימסרו לו באופן שמפר את הוראות מוסד הלימוד בו הוא לומד ו/או להציג את העבודה כיצירתו. סעיף זה מהווה תנאי להתקשרות בין החברה לבין הלקוח וגובר על כל הסכמה אחרת שנאמרה בעל פה או בכתב, באופן ישיר או משתמע. נבהיר כי ההתקשרות בין לקוחות האתר, כותבי התוכן וחברת "דוקטור – רייט" מתבססת על הסכמים שנערכו בכתב בלבד, לרבות התכתבויות שנערכו באמצעות הדואר האלקטרוני. כל סיכום שנעשה בעל פה ו/או בהתנהגות ו/או בכל אופן אחראינו מחייב את הצדדים.
יובהר כי עבודות העזר ו/או העבודות לדוגמא ו/או המסמכים שיימסרו ללקוחות החברה נועדו לשמש את הלקוחות לצרכי לימוד, העשרה וסיוע למילוי הדרישות האקדמיות של הלקוחות. על הלקוחות חל איסור להשתמש במסמכים הללו לצרכים אחרים מלבד המטרות שנקבעו במהלך ההתקשרות בין החברה ללקוח. במקרה של הפרת סעיף זה שומרת לעצמה החברה את הזכות לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק ובדין בגין הפרת זכויות יוצרים ולתבוע בגין כך כל סעד המגיע לה בגין הפרה כאמור. הלקוח מצהיר בזאת, כי ידוע לו כי חל איסור מוחלט לעשות שימוש בתכנים שיסופקו לו על ידי החברה מלבד שימוש אישי, או כחומר עזר לסיוע בהבנה ובהכנה של מטלה אקדמית. בזאת הלקוח מתחייב כי לא יגיש את העבודה שתימסר לו על ידי ספק השירותים, אלא ישתמש בה כאמצעי סיוע בלבד. במידה והלקוח יערוך שימוש בתכנים המופיעים בעבודה, הלקוח מתחייב כי יערוך בחומרים אלו שימוש מותר בלבד, בהתאם לכללי מוסד הלימוד בו הוא לומד, ויעדכן את הגורמים האחראים המתאימים במוסד הלימוד שלו בכל הנוגע לסוג והיקף התכנים להם הוא זכה לסיוע מספק השירותים.
יובהר כי עבודת העזר ו/או העבודה לדוגמא שנכתבת על ידי כותבי התוכן, ושתימסר ללקוח בתיווך חברת "דוקטור – רייט", הם פרי יצירתו של כותב התוכן. הלקוח יוכל להשתמש בעבודת העזר שנמסרה לו כאמצעי העשרה, הבנה, ציטוט ולימוד. בכל אופן, יובהר כי שימוש בעבודת העזר שתימסר ללקוח כיצירתו המקורית של הלקוח הינה אסורה, וכי לא יותר השימוש בעבודת העזר , באופן שמפר את הוראות מוסד הלימוד שבו לומד הלקוח ו/או באופן שמפר הוראותיו של כל מוסד\ארגון אחר.יובהר ויודגש כי במידה ובחר הלקוח להגיש את עבודת העזר ו/או העבודה לדוגמא שנמסרה לו על ידי החברה ו/או על ידי כותב התוכן כיצירתו המקורית, פעולה זו, שהינה מנוגדת לתקנון התקשרות זה בין הצדדים, תיעשה באחריותו של הלקוח בלבד. ידוע ללקוח ומוסכם עליו כי במידה ויבחר לפעול כאמור, בחירתו זו נעשית בניגוד להוראתה המפורשת או המשתמעת של החברה שלא לעשות כן ולא יראו את החברה, בכל אופן שהוא, כאילו הסכימה, במפורש ו/או במשתמע, לפעולתו זו של הלקוח. הלקוח לוקח על עצמו ועל עצמו בלבד כל תוצאה שיכולה לנבוע מפעולתו זו. כתנאי להתקשרות בין הצדדים, הלקוח מתחייב כי לא ישתמש בעבודת העזר של כותבי התוכן כתכנים מקוריים שלו, אלא תוך שימוש בכללים המותרים לציטוט והפניה כפי שמקובל בשימוש במקורות אקדמיים. נבהיר כי האחריות בהיבטים הנוגעים לבעיות אתיקה, הפרות זכויות יוצרים ונהלים אקדמיים שונים הנוגעים להגשת עבודת העזר שנמסרה ללקוח הינה אחריותו של הלקוח בלבד והוא לא יוכל לבוא בטענה לחברה בעקבות שימוש פסול, ובניגוד לקבוע בהסכם זה, בחומרים אלו.
החברה לא תעביר את עבודת העזר שנמסרה ללקוח לגורם שלישי, אלא למזמין העבודה בלבד. בנוסף, החברה מתחייבת לשמור על דיסקרטיות תוך שמירה על חיסיון פרטי הלקוח בהתאם לחוק. החברה תימנע מהעברת פרטי הלקוחות, אלא ככל שהדבר מותר, דרוש או מוצדק על פי דין, או על פי צו בית משפט.
11. יובהר ללקוח כי החברה אינה מתחייבת לציון שיקבלו הלקוחות, והרי יוזכר ויודגש כי עבודת העזר ו/או העבודה לדוגמא שתימסר ללקוח משמשת כחומר עזר בלבד. חברת "דוקטור רייט" שמה לעצמה מטרה להבטיח מסירת תכנים ברמה איכות גבוהה. בכל אופן, נדגיש כי האחריות לאיכות היצירה ו/או העבודה הסופית ולתכנים המופיעים בה היא באחריותו של הלקוח בלבד. בהתאם לכך, ברור ללקוח בחתימת הסכם זה כי פגיעה בשמה הטוב של החברה בעקבות ציון נמוך בעבודתו תוביל להליכים משפטיים כנגדו בשל הוצאת דיבה ולשון הרע כלפי החברה.
12. במקרה בו כותב תוכן באתר מסר ללקוח חומרים שאינן עומדים בקנה אחד עם ההנחיות שהלקוח שלח, או לחלופין, עבודת העזר ו/או העבודה לדוגמא שסיפק כותב התוכן הינה ברמה אקדמית נמוכה, כותב התוכן מתחייב לערוך תיקונים בעבודה התואמים את דרישות הלקוח ולוח הזמנים הנדרש. במקרה כזה, על כותבי התוכן להעביר ללקוח תיקונים תוך שבעה ימים מקבלת הדרוש תיקון וההוראות לאופן ביצוע התיקון. נבהיר כי כותבי התוכן יבצעו תיקונים נדרשים רק כאשר תימצא אי התאמה בין ההנחיות שנשלחו על ידי הלקוח במעמד סיכום העסקה. לא ניתן להוסיף הנחיות לאחר מועד סיכום העסקה. כל בקשה, הנחיה או הוראה שלא צוינו באופן מפורש במהלך גיבוש הצעת המחיר, גם במידה והוראה או הנחיה זו כתובה במסמכים נלווים שהלקוח מסר, אך לא צוינו באופן מפורש על ידי הלקוח במסמך ההנחיות לכתיבת העבודה, כרוכים בתוספת תשלום ובמידת הצורך בתוספת זמן בהכנת עבודת העזר. יובהר בזאת ללקוח כי עליו להגדיר באופן מדוייק, בהיר ומקיף את מלוא דרישותיו והנחיותיו במעמד הזמנת עבודת העזר ו/או העבודה לדוגמא. בנוסף, יובהר כי במידה וחלפו יותר מ-14 יום לאחר קבלת עבודת העזר ו/או העבודה לדוגמא על-ידי הלקוח, לא יבוצעו כל תיקונים בעבודה עקב דרישת הלקוח על ידי כותב התוכן ו/או החברה. מובהר בזאת, לא יינתנו החזרים כספיים בגין טענת פגם כלשהו בעבודה. לבסוף, יובהר ללקוח כי החברה אינה עורכת בשום אופן תיקונים לאחר הגשת העבודה למרצה, מתרגל או כל בעל תפקיד במוסד האקדמי של הלקוח. ברור ללקוח כי פעולה זו סותרת את ההסכם בין הצדדים לפיו העבודה שסופקה ללקוח תשמש אותו כעזר בלבד.
13. במקרה בו לקוח לא יבצע תשלום סופי לחברה כעבור שבעה ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על סיום ההזמנה לשמה נוצרה ההתקשרות יהווה הדבר הפרת ההסכם ותקנון ההתקשרות בין הצדדים. במידה והלקוח יפר כאמור את ההתקשרות בין הצדדים, לחברה תישמר הזכות למסור ללקוח חלקים מעבודת העזר ו/או העבודה לדוגמא שלא יעלו על 50% מכלל היקף העבודה המוכנה. בנוסף, לא יבוצע החזר תשלום המקדמה ששילם הלקוח והחברה תהא רשאית לעשות כל שימוש בחומרים שנמסרו ללקוח, ושנכתבו על-ידי כותב התוכן, לרבות העברה ללקוחות אחרים או פרסומם באתרי אינטרנט למיניהם.
14. על עסקה זו לא חלות הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010 בשל אופי העסקה ולרבות לאור האמור בסעיף 6(2) לתקנות.
15. ניתן לבטל את העסקה בתוך 24 שעות ממועד תשלום המקדמה. דמי ביטול במקרה זה יעמדו על 10% מגובה העסקה. בכל ביטול שיבוצע במועד שלאחר חלוף 24 שעות ממועד תשלום המקדמה, תחולט המקדמה לטובת החברה ולא יבוצע כל החזר ללקוח מכל סיבה שהיא. בנוסף, במידה וספק השירותים התחיל בביצוע העבודה של הלקוח, האחרון ישלם למספק השירותים בהתאם להתקדמות בעבודתו. במקרה בו לקוח פנה אל החברה בבקשה לקבלת סיוע אקדמי מסוים, והעמיד לחברה 4 ימים בלבד לספק לו את השירות, לחברה שמורה הזכות להשיב ללקוח את כספו עד 12 שעות טרם המועד הסופי, ללא כל פיצוי כספי או טענה של הלקוח כלפי החברה. במקרה בו לקוח פנה אל החברה בבקשה לקבלת סיוע אקדמי מסוים, והעמיד לחברה 7 ימים בלבד לספק לו את השירות, לחברה שמורה הזכות להשיב ללקוח את כספו עד 48 שעות טרם המועד הסופי, ללא כל פיצוי כספי או טענה של הלקוח כלפי החברה. במקרה שבו הלקוח העמיד לחברה את האפשרות לספק לו את השירות בתקופה העולה על שבעה ימים לחברה שמורה הזכות להחזיר ללקוח את כספו עד ל 72 שעות טרם המועד הסופי, ללא כל פיצוי כספי או טענה של הלקוח כלפי החברה.
16. טרם התשלום הסופי מצד הלקוח, החברה תמסור לבקשת הלקוח חלקים מתוך עבודת העזר ו/או העבודה לדוגמא הסופית, שלא יעלו על 25% מהיקף היצירה שערך כותב התוכן. החברה אינה מתנגדת לחשיפה של תכנים במהלך כתיבת העבודה. במידה והלקוח יהיה מעוניין בקבלת תכנים מהעבודה במהלך כתיבתה, הלקוח יצטרך לשאת בתשלום עבור חלקם היחסי ממכלול העבודה. בנוסף, אלא אם הוגדרו מראש מועדים לחשיפה של תכנים בעבודה, החברה אינה מתחייבת לספק ללקוח את התכנים במועד מסויים, בתנאי שמועד מסירתם לא יהיה לאחר המועד הסופי שנקבע בין הצדדים בראשית ההתקשרות.
17. החברה אינה אחראית על איכות ומקוריות התכנים שמסר הלקוח. במידה והלקוח מסר לחברה תכנים לא מקוריים, או פגומים מכל סיבה זו או אחרת, הלקוח לא יוכל לבוא בטענה לחברה או לכותב התוכן. כאמור, החברה היא גורם מתווך בלבד בין הלקוח לבין מספק השירותים. החברה תקשר בין הלקוח לבין מספק השירותים ותסדיר את התשלום בין הצדדים. ברור ללקוח כי בכל מקרה של איחור במסירת העבודה, אי עמידה בהנחיות הלקוח, מסירת עבודה שאינה מקורית, או אי מסירתה של העבודה אל הלקוח, האחריות הבלבדית היא של מספק השירותים. לפיכך, הלקוח יוכל לבוא בטענה למספק השירותים בלבד. מלוא האחריות המשפטית במקרים מסוג זה הינה של מספק השירותים ולא על החברה.
18. בכל מקרה של מחלוקת בקשר להסכם ותקנון התקשרות זה, הצדדים יפנו להליך גישור. במקרה של אי הסכמה על זהות המגשר, האחרון יקבע בהתאם להחלטה של ראש לשכת עורכי-הדין.
19. במקרה בו הליך הגישור לא יבשיל להסכם, יפנו שני הצדדים להליך של בוררות ופסק הדין בהליך זה יהא סופי ובלתי ניתן לערעור. במקרה של אי הסכמה על זהות הבורר, זהותו תיקבע על ידי ראש לשכת עורכי-הדין.
20. הדין החל על ההסכם הנוכחי ועל השימוש באתר הוא אך ורק דיני מדינת ישראל. היה והסכם זה, או כל עניין אשר קשור בו, יגיע לבית המשפט, סמכות השיפוט בכל הנוגע להסכם תהיה בתי המשפט המוסמכים באזור ת"א-יפו בלבד.
21. במידה וייווצרו חילוקי דעות בין הצדדים, יפנו הצדדים לראש לשכת עורכי הדין בישראל בבקשה למנות בורר. הבורר יהיה מוגבל לדיני מדינת ישראל בלבד.
הלקוח מצהיר ומאשר כי בחתימתו על הסכם ההתקשרות בינו לבין חברת "דוקטור רייט" הוא מאשר כי קרא הסכם ותקנון התקשרות זה בעיון וכי הוא מסכים לתנאיהם ומקבל את כל התנאים האמורים בו ללא כל סייג כזה או אחר.
חברת "ד"ר – רייט" מבהירה בזאת כי הימנעות החברה מלנקוט פעולה מסוימת לאכיפת זכויותיה על פי הסכם ותקנון התקשרות זה, לא תתפרש כויתור החברה על אותה זכות או חלקה והימנעותה לא תשפיע על כל זכות שלה לתביעה או לקבלת סעדים מהלקוח, גם אם לא צוינו מפורשות בתקנון התקשרות זה.