ביבליוגרפיה

סטודנט!
מעוניין לקבל הצעת מחיר
לעבודה אקדמית? חייג עכשיו!
073-3742-714
או השאר פרטים

ביבליוגרפיה

פרק הביבליוגרפיה הוא פרק טכני אשר דורש להכיר את כללי הכתיבה האקדמיים לציטוט מקורות. מרבית מוסדות הלימוד בפוקלטות השונות דורשות היכרות עם כללי הכתיבה של ה APA-6, הן לשם כתיבת עבודות אקדמיות, והן לשם כתיבת עבודות סמינריון. להלן אציג פירוט קצר לגבי אופן כתיבת הפניות בגוף הטקסט ורשימת המקורות בסוף עבודת הסמינר.

הפניות

כאשר ההפניה נכתבת בתוך גוף הטקסט ניתן לכתוב אותה באופנים הבאים:

1. כותב יחיד בעברית
דהן (2004) מציע כי קיים קשר בין תחושת מסוגלות והצלחה בחיים (מיד לאחר הצגת שמות החוקרים).
יש הגורסים כי קיים קשר בין תחושת מסוגלות והצלחה בחיים (דהן, 2004) (בסוף הפיסקה).

2. כותב יחיד באנגלית
Dahan (2004) suggests that there is a connection between a sense of efficacyand success in life (just safter displaying the names of authors
Some scholars suggest that there is a connection between a sense of efficacy and success in pep
.(life (Dahan, 2004

3. שני כותבים בעברית
דהן והרצוג (2004) מציעים כי קיים קשר בין תחושת מסוגלות והצלחה בחיים (מיד לאחר הצגת שמות החוקרים).
יש הגורסים כי קיים קשר בין תחושת מסוגלות והצלחה בחיים (דהן והרצוג, 2004) (בסוף הפיסקה).

4. שני כותבים באנגלית
Dahan & Herzog (2004) suggests that there is a connection between a sense of efficacyand success
.in life just after displaying the names of authors
Some scholars suggest that there is a connection between a sense of efficacyand success in life
.(Dahan & Herzog, 2004)

5. שלושה כותבים בעברית
דהן, הרצוג ומרגלית (2004) מציעים כי קיים קשר בין תחושת מסוגלות והצלחה בחיים (מיד לאחר הצגת שמות החוקרים). יש הגורסים כי קיים קשר בין תחושת מסוגלות והצלחה בחיים (דהן, הרצוג ומרגלית, 2004).

6. שלושה כותבים באנגלית
Dahan, Herzog & Margalit (2004) suggests that there is a connection between a sense of efficacyand success in life (just after displaying the names of authors
Some scholars suggest that there is a connection between a sense of efficacyand success in life (Dahan, Herzog & Margalit, 2004). (At the end of the paragraph).

* נקודה חשובה – זכרו שכאשר ישנם מעל שישה כותבים למאמר, יש לציין את שם הכותב הראשון ולאחר לציין "ועמיתיו". למשל: (יורם ועמיתיו., 2000) או (et al., 2000 Yoram)

* ומה עושים במצבים בהם אנו רוצים להפנות תחת אותה הפיסקה למספר מאמרים שונים? זכרו, במצב זה עליכם לסדר את מחברי המאמרים בהתאם לסדר ה ABC, ולא בהתאם לסדר הכרונולוגי של שנות הפרסום. למשל:

הפניה לשני מאמרים:
(Brodetzki, 2006; Peretz & Dahan, 2009)

הפניה לשלושה מאמרים:

(Brodetzki, 2006; Nicholas, Albert, & Pines, 2014; Peretz & Dahan, 2009)

הפניה לארבעה מאמרים:
(Brodetzki, 2006; Nicholas, Albert, & Pines, 2014; Peretz & Dahan, 2009; Zimbardo, 1966)

כתיבת רשימת מקורות
מאמר מכתב עת
שם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם המאמר. שם כתב-העת מספר כרך (מספר החוברת), עמודים.
בראון, נ' (2001). העברה בבית הספר: תקוות ואכזבות. מגמות, 2, 221-319.
Wolchik, S. A., West, S. G. & Sandler (2000) evaluation of theory-based mother child programs
.Psychology, 68, 843-856

ספר
שם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם המאמר. שם כתב-העת מספר כרך (מספר החוברת), עמודים.
כהן, ג' .(1999). סוגיות יסוד בדיקטטורה של איראן. ירושלים: ספריית הפועלים.

.Smelzner, S. & Bareslov, B. (2004). medical-surgical Nursing (15th ed.). Philadelphia; Lippincott

פרק מתוך ספר
שם משפחה, שם פרטי, ו-שם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם הפרק. בתוך: שם העורך (עורך הסדרה) ו-שם העורך (עורך הכרך), שם הסדרה: מספר הכרך. שם הכרך בסדרה. (מהד', עמ'). מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור.

ארצי, מ' (2011). תפיסה ויזואלית. בתוך: כהן, ד' (עורך הסדרה), מבוא לסוציולוגיה: כרך ב' יחידה 8. תפיסה חזותית. (עמ' 77-65). ירושלים: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

Golbary, S., & Monroe, F. (1983). Socialization in the context of the poverty. In P. Muss (Series Ed.) & M . Hether Vol. (Ed.), psychology: Vol. 5. social development (5th ed., pp. 60-75). California: Wiley

תזה או דוקטורט
שם משפחה, שם פרטי (שנה). כותרת העבודה. מסגרת העבודה, אוניברסיטה או מוסד.
צופר, נ' (2001). הקשר בין תפישת העצמי לבין עקביות במשימות מאתגרות. חיבור לשם קבלת התואר מוסמך, אוניברסיטת תל אביב.

Hercowitz, E. (1990). The relationship between eating disorders and Parenting patterns. Unpublished doctoral dissertation, University of Missouri, Columbia

פרסום של מוסד או ארגון
שם המוסד. (שנה). כותרת העבודה. מקום או שם ההוצאה לאור.
משרד החינוך והתרבות, המינהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים. (1988). הערבים אזרחי ישראל. ירושלים: מעלות.

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.). Washington, DC: Author

מקורות מקוונים (אינטרנטיים)
שם משפחה, שם פרטי (תאריך ושנת פרסום). כותרת העבודה. ציון התאריף בו הכתבה\מאמר אוחזר. כתובת האתר.

ברנר, י'. (דצמבר 2003). מניעת תחלואה בגיל הגן, דפי בריאות: מדריך לשרותי רפואה. אוחזר ב 5- בדצמבר,2008 מ: http://www.healthpages.co.il/article.php?article_id

Cogen, Z. (2004, March 7). Critical Thinking. Holistic Nursing, 3. Retrieved June, 15, 2006, http: journals.apa.org/HolisticNursing/volume3/pre0030001a.html

פרסום מכנס
שם משפחה, שם פרטי (תאריך הכנס). נושא הכנס. ציון שם הארגון במסגרתו נערך הכנס, מיקום הכנס.
אדלשטיין, נ' (מרץ 2004). עבודה ורווחה. מאמר שהוצג בכנס איגוד הפסיכולוגים, תל אביב.
Levinovich, F: The effect of air pollution on society, The International Conference on Precipitation
ICCP, 2008, July 7-11, Cancun, Mexico, 2008.