ניתוח סטטיסטי לדוגמא

סטודנט!
מעוניין לקבל הצעת מחיר
לעבודה אקדמית? חייג עכשיו!
073-3742-714
או השאר פרטים

ניתוח סטטיסטי לדוגמא

* התוכן המופיע להלן מוגן בחוק זכויות יוצרים, העתקת תוכן זה, או חלקים ממנו, ללא רשות מנהל האתר אסורה בהחלט.

פרק התוצאות מחולק לשני שלבים. מטרת השלב הראשון לבחון את הבדלים בין גברים ונשים בכל הנוגע לתחושת מסוגלות. מטרת השלב השני לבחון את הקשר בין תחושת מסוגלות לבין רמת הכנסה. טרם בדיקת השערות המחקר, חושב ממוצע לעשרת הפריטים הבוחנים את המשתנה "תחושת מסוגלות". כמו כן, הפריטים – "אני אף פעם לא מצליח להתמודד עם משימות ברגע האמת" (Q14), "לרוב אני נכשל בביצוע משימות" (Q28), "כאשר אני מתחיל לבצע משימה אני חושש מאוד להיכשל" (Q22) הם פריטים הפוכים והם קודדו בהתאם טרם ניתוח הנתונים. לוח 1 מציג נתונים תיאוריים לגבי משתני המחקר.

לוח X. מאפייני המדגם – נתוני סטטיסטיקה תיאורית של משתני המחקר המרכזיים.

לוח X. מתאמי פירסון בין משתני המחקר, ממוצעים וסטיית תקן.

שלב 1 – הבדלים בין גברים ונשים בכל הנוגע לתחושת מסוגלות

תרשים 1. הבדלים בין גברים ונשים בכל הנוגע לתחושת מסוגלות

מתרשים 1 עולה כי בהתאם להשערת המחקר, גברים (3.345=M) מתאפיינים ברמות גבוהות יותר של תחושת מסוגלות בהשוואה לנשים (3.27=M). כיוון שתוצאות המדגם מצויות בכיוון ההשערה המשכנו בבדיקת ההשערה. על מנת לבחון האם ההבדלים בין הקבוצות מובהקים סטטיסטית ערכנו מבחן T לשני מדגמים בלתי תלויים. תוצאות המבחן מופיעות בלוח מספר 2.

לוח 2 מעלה כי בהתאם להשערת המחקר הראשונה ההבדל בין גברים לבין נשים בהתייחס לרמת מסוגלות מובהק סטטיסטית (t(148)= 2.47; p<0.05). לפיכך, השערת המחקר הראשונה אוששה וניתן לקבוע כי גברים מתאפיינים בממוצע מסוגלות גבוהה יותר בהשוואה לנשים.

שלב 2 – הקשר בין רמת מסוגלות ורמת הכנסה
תרשים 2. כיוון הקשר בין רמת מסוגלות רמת הכנסה

מתרשים 2 עולה כי בהתאם להשערת המחקר השנייה קיים קשר ליניארי חיובי בין רמת מסוגלות לבין רמת הכנסה. כיוון שתוצאות המחקר מצויות בכיוון ההשערה נמשיך בבדיקת השערת המחקר תוך שימוש ברגרסיה מרובה.

בלוח 3 מוצגים תוצאות ניתוח רגרסיה מרובה לבחינת הקשר בין רמת מסוגלות לרמת הכנסה. במסגרת הניתוח נערך פיקוח על משתנים סוציו-דמוגרפים ומשתנים נוספים הידועים כבעלי השפעה על רמת הכנסה. המודל נמצא מובהק סטטיסטית (p<0.001) ומסביר אחוז גבוה מהשונות של רמת ההכנסה של משתתפי המחקר (R²= 0.461).

לוח 3. רגרסיה ליניארית לניבוי רמת הכנסה לפי רמת מסוגלות.

לוח 3 מעלה כי בהתאם להשערות המחקר השנייה קיים קשר ליניארי חיובי מובהק בין רמת מסוגלות לבין רמת הכנסה (מבחן חד צדדי t=2.65, p<0.010.85SE= ,0.34b=). עם כן, ניתן לדחות את השערת האפס ולקבוע כי קיים קשר ליניארי מובהק בין רמת מסוגלות לבין רמת הכנסה.